dr hab. Andrzej Misiołek
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Senator VII, VIII i IX kadenji Senatu RP. Nauczyciel akademicki, profesor górnośląskich uczelni.
"Siła Śląska jest w nas"
X

O mnie

Urodził się 30 listopada 1961 r. w Namysłowie. W 1985 r. ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1992 r. uzyskał stopień doktora chemii, a w 2007 r. – doktora habilitowanego nauk humanistycznych. W latach 1983–1987 był asystentem, a w okresie 1992–1999 – adiunktem na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1987–1992 pracował w Centrum Chemii Polimerów Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. W okresie od 1998 r. do 2001 r. pełnił obowiązki rektora Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, a następnie od 2001 do 2005r sprawował funkcję rektora tej uczelni, prowadząc wykłady i seminaria. W latach 1998–2005 był dyrektorem ds. organizacji i rozwoju, a w okresie 1999–2005 – kierownikiem Zakładu Ochrony Środowiska w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Od 2005 r. pracuje w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, gdzie pełnił funkcję prodziekana Wydziału Turystyki i Promocji Zdrowia. Był też kierownikiem Katedry Pedagogiki, w której od 2011 r. zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W 2005 r. został wykładowcą w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Od 2009 r. zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii Środowiska i Higieny Pracy, a obecnie w Katedrze Nauk Prawnych i Bezpieczeństwa Wewnętrznego tej uczelni. Był redaktorem naukowym kwartalnika „Środowisko i Rozwój” (w Bytomiu), członkiem rady naukowej kwartalnika „Nauczyciel i Szkoła”, członkiem rady programowej dwumiesięcznika naukowego „Problemy Ekologii” (w Mysłowicach) oraz czasopisma naukowego „Społeczeństwo i Edukacja – Międzynarodowe Studia Humanistyczne”. Od 2013 roku zasiada w radzie programowej kwartalnika „Ekologia”. W okresie 2000–2005 był pomysłodawcą i organizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej „Śląskie Seminarium Ochrony Środowiska”, corocznie odbywającej się w Bytomiu. Jest też współorganizatorem cyklicznej konferencji ekologicznej „Szukamy Rady na Odpady”. Autor lub współautor kilkunastu książek i ponad stu publikacji naukowych. W latach 2011-2015 zasiadał w Narodowej Radzie Ekologicznej. Przewodniczy Radzie Naukowej Akademii Edukacji Ekologicznej. Należy do Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jest współzałożycielem stowarzyszenia byłych członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów z 1980 r. – „NZS 1980” oraz stowarzyszenia „Henryk Sławik – Pamięć i Dzieło”. Senator VII, VIII i IX kadencji Senatu RP. W Senacie VII kadencji był członkiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Obrony Narodowej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska. W VIII kadencji Senatu był przewodniczącym Senackiej Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz pracował w Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. W IX kadencji Senatu jest przewodniczącym Komisji Infrastruktury oraz jest członkiem Komisji Ustawodawczej. Jest żonaty, ma czwórkę dzieci.

O senatorze Misiołku:

„Dr hab. Andrzej Misiołek podjął działania dla osiągnięcia bliskiej współpracy między naszym instytutem i Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Działania dr hab. Andrzeja Misiołka ukierunkowane były na klika aspektów. Prof. Misiołek włączył młodych pracowników naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w badania, prowadzone w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu. Celem tych działań było doprowadzenie do wspólnej realizacji prac doktorskich przez młodych pracowników WSZOP w Katowicach. Działania te są zbieżne ze statutowymi pracami CMPW PAN. Wzbogacają one, należy sądzić, wiedzę i umiejętności badawcze pracowników WSZOP; wprowadzają także do praktyki CMPW PAN bardzo pożądany element współpracy z najmłodszym pokoleniem badaczy. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN wysoko ocenia działania prof. Misiołka na rzecz najmłodszych pracowników nauki, popiera je i dołoży starań dla ich rozwoju.”

Prof. dr hab. Andrzej Dworak

Dyrektor Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu

„Pan Senator Andrzej Misiołek współpracował ze Związkiem Regionalnych Portów Lotniczych w zakresie wypracowania rozwiązań mających pozytywnych wpływ na rozwój lotnisk użyteczności publicznej w Polsce. Był jednym z inicjatorów rozwiązań prawnych, dających możliwość zrównoważonego rozwoju portów lotniczych w przyszłości.”

Artur Tomasik

Prezes Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych

„Pan Senator Andrzej Misiołek zaangażowany jest w sprawy Szpitala nr2 w Bytomiu oraz lokalnej społeczności. Wspiera od wielu lat działania prozdrowotne, prospołeczne, edukacyjne, kliniczne. Jest osobiście zaangażowany zarówno w inicjatywy podejmowane przez Klinikę Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu oraz wspiera działania i inicjatywy Dyrekcji Szpitala mające na celu rozbudowę i rozwój Kliniki w zakresie prowadzonej działalności leczniczej i edukacyjnej. Niezwykle cenie sobie współpracę z Panem Senatorem Andrzejem Misiołkiem.”

Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek

Kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu.Konsultant Wojewódzki w zakresie Położnictwa i Ginekologii

„Ochrona środowiska, w tym zagrożenia klimatyczne, to cywilizacyjne wyzwania XXI wieku. Pan Senator, dr hab. Andrzej Misiołek, należy do tych parlamentarzystów, którzy w swojej działalności priorytetowo traktują problemy zrównoważonego rozwoju. Czyste powietrze, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa czy bezpieczeństwo ekologiczne, to m.in. tematy Jego zainteresowań i podejmowanych działań. W imieniu Polskiej Izby Ekologii dziękuję za inicjatywy i udzielane wsparcie, w tym Radzie Programowej czasopisma ”Ekologia”. Bardzo je sobie cenimy.”

Czesław Śleziak

Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii, Minister Środowiska 2003 – 2004

„Z Senatorem Andrzejem Misiołkiem współpracuję od wielu lat. Jako Prezes Fundacji Śląskie Anioły, która wspiera potrzebujące dzieci z terenu województwa śląskiego, zwłaszcza dzieci niepełnosprawne i pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, mogę zapewnić, że to człowiek o wielkim sercu. Pomimo dużej aktywności zawodowej, zawsze znajduje czas i siły na działania Fundacji. Jego wsparcie i zaangażowanie są nie ocenione w dążeniu do realizacji wspólnego celu jakim jest pomoc, uśmiech i szczęście dla Naszych podopiecznych.”

Beata Twardowska

Prezes Fundacji Śląskie Anioły

„ Senator dr hab. Andrzej Misiołek aktywnie angażuje się w działania edukacyjne dzieci i młodzieży na Śląsku. Jako nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem i były rektor uczelni pedagogicznej zna problemy, potrzeby i zainteresowania młodych ludzi, którym wychodzi naprzeciw. W szczególności wykazuje zainteresowanie osiągnięciami uczniów, kierowanej przeze mnie szkoły, wspiera muzyczne przedsięwzięcia, jest obecny podczas koncertów. Życzliwie wspomagał nas przed i w trakcie remontu szkoły. Dziękując za dotychczasowe działania, mam nadzieję na dalszą współpracę.”

Jolanta Sznajder

Dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Bytomiu

„Z Panem profesorem Andrzejem Misiołkiem współpracuję blisko już od wielu lat. Przez ostatnie osiem lat, kiedy pełni funkcję Senatora RP, wykonuje swoje obowiązki parlamentarne społecznie, nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia. Taka postawa jest rzadko spotykana w obecnym życiu publicznym i budzi mój głęboki szacunek.”

Prof. Krzysztof Szaflarski

Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach

„Znakomity wykładowca, wyjątkowy pedagog. W swojej trzydziestoletniej pracy nauczyciela akademickiego wykształcił kilka pokoleń śląskiej młodzieży, pomagając im nie tylko w zdobyciu wiedzy, ale również kształtując w nich postawy etyczne i obywatelskie.”

Małgorzata Sikorska

Kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

„Współpraca Profesora z naszą Fundacją rozpoczęła się wiele lat temu. Wyniknęła z zainteresowań problemami dzieci obarczonych różnymi niepełnosprawnościami oraz ze wspólnego przekonania, iż wiele działań na rzecz tego środowiska można przeprowadzić lepiej i efektywniej. To profesor Andrzej Misiołek jest orędownikiem zmian, których można dokonać w rozporządzeniach Ministerstwa Edukacji Narodowej, gwarantujących dzieciom z niedosłuchem centralnym specjalne warunki kształcenia. Jego dotychczasowe zabiegi spowodowały, że sprawą nierównego traktowania dzieci obarczonych niepełnosprawnością zainteresował się Rzecznik Praw Dziecka, a MEN rozpoczęło konsultacje społeczne celem lepszego wsparcia rozwoju tej grupy dzieci.”

Dr Iwona Sosnowska – Wieczorek

Prezes Fundacji In Corpore Katowice

„Kompetentny. Konkretny. Odpowiedzialny. Te trzy słowa najkrócej a jednocześnie najlepiej określają i charakteryzują Pana dr. hab. Andrzeja Misiołka również jako autora wielu artykułów dla kwartalnika „Ekologia” oraz Jego zaangażowanie w pracach Rady Programowej pisma. Sobie i wydawnictwu życzyłabym więc jak najwięcej tak cennych i ważnych dla nas współpracowników.”

Ewelina Sygulska

Redaktor Naczelny Kwartalnika Ekologia Katowice

senat gov
PIS
Komisja infrastruktury
Komisja ustawodawcza